fbpx

Disclaimer

Disclaimer


Belangrijk 
Slaap-gids.nl is geen online consultatiedienst. Raadpleeg bij medische problemen altijd uw arts.

Disclaimer
De informatie die via Slaap-gids.nl wordt verspreid is bedoeld als achtergrondinformatie over slapen, slaapproblemen en slaapstoornissen. Zij is nadrukkelijk niet bedoeld als leidraad voor het stellen van diagnosen. De informatie is evenmin bedoeld als leidraad om behandelingen te beginnen, te veranderen of te beëindigen. Diagnosen dienen altijd door uw arts gesteld te worden en de behandeling van elke aandoening dient altijd door uw arts begeleid te worden. Deze informatie kan niet beschouwd worden als vervanging van een consult of persoonlijk bezoek aan een arts of specialisten.

Slaap-gids.nl streeft naar een zorgvuldige controle van de informatie die zij via de website aanbiedt, zodat deze actueel, nauwkeurig en betrouwbaar is. Desondanks kunnen wij niet garanderen dat de informatie op de website te allen tijde correct en volledig is. Deze site is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Noch de auteurs, noch de uitgever en redactie stellen zich echter aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van vermeende adviezen, onjuistheden en/of onvolledigheden.

Deze website bevat links naar websites die door andere partijen dan Slaap-gids.nl worden geëxploiteerd. Slaap-gids.nl verstrekt deze links uitsluitend voor het gemak en ten behoeve van de gebruiker. Aangezien Slaap-gids.nl geen zeggenschap over deze websites heeft, acht Slaap-gids.nl zich niet verantwoordelijk en niet aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.

Aansprakelijkheid
Slaap-gids.nl sluit iedere aansprakelijkheid uit voor alle schade, directe en indirect, uit welke hoofde dan ook ontstaan, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik van informatie, producten of diensten die via Slaap-gids.nl worden aangeboden. De zin: “Raadpleeg bij medische problemen altijd uw arts”, is geen loze kreet, maar is zeer serieus bedoeld.

Slaap-gids.nl
info@slaap-gids.nl